Phí giao dịchLãi suất ký quỹ

Our trading fees are different for regular and VIP users. Regular users are divided into tiers by their total OKB holdings whereas VIP users are categorized by 30-day trading volumes and daily asset balances. These tiers update daily.

According to the requirements they meet (detailed below), users are able to avail trading fee discounts associated with the relevant tiers. The discounts and the criteria vary across spot, futures, perpetual swaps and options markets. However, users can avail the benefits of the highest tier they qualify for based on the different requirements. For instance, if a user’s 30-day spot trading volume stands at 20,000,000 USD (VIP 2), their 30-day futures trading volume stands at 200,000,000 USD (VIP 3), their 30-day options trading volume stands at 5,000,000 USD (VIP 1) and their total asset balance for the day, at 4:00 pm UTC, stands at 5,000,000 USD (VIP 4), they will be able to avail VIP 4 tier discounts across all markets, including spot, futures, swaps and options.

Giao ngayHợp đồng tương laiVĩnh cửuQuyền chọn
Hạng AHạng BHạng C

Loại tiền

Các cặp tiền tệ giao dịch có loại tiền này đóng vai trò là "đồng tiền giao dịch" sẽ theo biểu phí giao ngay tương ứng. Ví dụ: cặp tiền tệ ETH/USDT, ETH/BTC sẽ có các mức phí được quy định trong biểu phí giao ngay Loại I.

BTCETHLTCOKBOKTBCHBSVETCEOSTRXXRP
Người dùng thường xuyên
Mức hạng
Lv 1
Lv 2
Lv 3
Lv 4
Lv 5
Tổng số OKB đang nắm giữ
< 500
≥ 500
≥ 1,000
≥ 1,500
≥ 2,000
Asset (USD)
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
or
/
/
/
/
/
khối lượng giao dịch trong 30 ngày (USD)
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
Phí lệnh tạo
0.080%
0.075%
0.070%
0.065%
0.060%
Phí lệnh khớp
0.100%
0.095%
0.090%
0.085%
0.080%
giới hạn rút tiền trong 24 giờ (BTC)
500
500
500
500
500
Người dùng VIP
Mức hạng
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Asset (USD)
≥ 100,000
≥ 500,000
≥ 2,000,000
≥ 5,000,000
--
--
--
--
or
/
/
/
/
/
/
/
/
khối lượng giao dịch trong 30 ngày (USD)
≥ 10,000,000
≥ 20,000,000
≥ 50,000,000
≥ 100,000,000
≥ 200,000,000
≥ 500,000,000
≥ 1,000,000,000
≥ 10,000,000,000
Phí lệnh tạo
0.060%
0.040%
0.020%
0.000%
-0.002%
-0.005%
-0.010%
-0.010%
Phí lệnh khớp
0.080%
0.075%
0.070%
0.060%
0.050%
0.040%
0.030%
0.025%
giới hạn rút tiền trong 24 giờ (BTC)
600
800
1,000
1,200
1,500
1,800
2,000
2,000

Khối lượng giao dịch trong 30 ngày là tổng khối lượng giao dịch của mặt hàng kinh doanh tương ứng

Tổng số OKB đang nắm giữ
Tổng số OKB đang nắm giữ là tổng số OKB nắm giữ trong tài khoản chính và tài khoản phụ, tài khoản giao ngay và tài khoản ký quỹ của bạn. (Không bao gồm các tài sản trong tài khoản Tiết kiệm)
Hướng dẫn tạo lập thị trường bằng tài khoản chính và tài khoản phụ
The tier of your primary account depends on the 30-day trading volume and the daily asset balance of all primary and sub-accounts. Fee levels of your primary account are applied to your sub-accounts at 10:00 am UTC on the same day after sub-account creation.
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày
Mọi giao dịch sẽ được tính là số tiền tương đương bằng BTC theo giá tại thời điểm giao dịch. Cứ sau 24 giờ vào lúc 00:00 UTC+8, hệ thống của chúng tôi sẽ thanh toán khối lượng giao dịch tích lũy của tất cả giao dịch giữa các loại tiền mã hóa trong 30 ngày qua bằng USD dưới dạng giá bình quân của BTC/USD (Giá bình quân = (giá mở cửa + giá đóng cửa)/2). Ví dụ: Trong 30 ngày qua, người dùng đã giao dịch 5 loại token (OMG, XUC, BTC, LTC, BCH). Hệ thống sẽ tính mọi giao dịch theo số tiền BTC được chuyển đổi. Khối lượng giao dịch tích lũy sẽ được chuyển đổi thành USD dựa trên giá bình quân của BTC/USD, sau đó được quyết toán vào lúc 00:00 UTC+8 mỗi ngày.
Mức phí giao dịch: Đối với các cặp giao dịch trên thị trường giao ngay, chúng tôi sẽ tính phí giao dịch từ tài sản bạn mua. Ví dụ: khi người dùng giao dịch cặp BTC/USDT, phí giao dịch sẽ được tính bằng BTC khi mua BTC, USDT sẽ được tính khi mua USDT.
Quy tắc hoàn phí giao dịch âm Đối với lệnh thị trường giao ngay, khoản hoàn phí giao dịch sẽ được thanh toán theo tài sản kỹ thuật số mà người khớp lệnh trả phí giao dịch. Ví dụ: trong thị trường giao ngay BTC/USDT, nếu người dùng đặt lệnh bán BTC thì người khớp lệnh mua sẽ trả phí giao dịch bằng BTC và người tạo lệnh bán sẽ nhận khoản hoàn phí bằng BTC. Ví dụ: nếu người dùng đặt lệnh mua BTC thì người khớp lệnh bán sẽ trả phí giao dịch bằng USDT và người tạo lệnh mua sẽ nhận khoản hoàn phí bằng USDT.
Total asset balance
OKX will begin to take a snapshot of users' assets from different types of coins at 4:00 pm UTC every day and convert their value to USDT and then into BTC. The system will then further convert the value to USD as per the daily BTC/USD middle price (BTC/USD middle price = (opening price + closing price)/2).
Snapshot assets include those held in classic accounts (spot, margin, futures, perpetual swap and options), trading accounts (unified accounts), funding accounts and finance accounts. Assets borrowed for leverage and/or loans will not be counted.
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày
Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai gần nhất trong 30 ngày qua được tính là số tiền tương đương bằng BTC theo giá chuyển đổi BTC/USD. Cứ sau 24 giờ, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển đổi khối lượng giao dịch tích lũy của tất cả các giao dịch hợp đồng tương lai gần nhất trong 30 ngày qua thành USD dựa trên giá bình quân của BTC/USD (Giá bình quân = (giá mở cửa + giá đóng cửa)/2) và quyết toán vào lúc 00:00 UTC+8.
Ví dụ: Trong 30 ngày qua, người dùng đã giao dịch các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin BTC, ETH và ETC. Hệ thống sẽ chuyển đổi khối lượng giao dịch (mệnh giá của hợp đồng*số lượng hợp đồng) thành BTC theo giá chuyển đổi BTC/USD. Khối lượng giao dịch tích lũy sẽ được chuyển đổi thành USD dựa trên giá bình quân của BTC/USD, sau đó được quyết toán vào lúc 00:00 UTC+8 mỗi ngày.
Khối lượng giao dịch trong 30 ngày
Khối lượng giao dịch quyền chọn gần nhất trong 30 ngày qua được tính là số tiền tương đương bằng BTC theo giá chuyển đổi BTC/USD. Cứ sau 24 giờ, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển đổi khối lượng giao dịch tích lũy của tất cả các giao dịch quyền chọn gần nhất trong 30 ngày qua thành USD dựa trên giá bình quân của BTC/USD (Giá bình quân = (giá mở cửa + giá đóng cửa)/2) và quyết toán vào lúc 00:00 UTC+8.

Ví dụ: Trong 30 ngày qua, người dùng đã giao dịch các hợp đồng quyền chọn BTC và ETH. Hệ thống sẽ chuyển đổi khối lượng giao dịch thành BTC theo giá chuyển đổi BTC/USD. Khối lượng giao dịch tích lũy sẽ được chuyển đổi thành USD dựa trên giá bình quân của BTC/USD, sau đó được quyết toán vào lúc 00:00 UTC+8 mỗi ngày.
Tạo lệnh
Lệnh tạo là lệnh giới hạn "thụ động" được đăng trên sổ lệnh trước khi giao dịch. Ví dụ: Nếu giá thị trường hiện tại là 1000USD và bạn đã tạo lệnh tạo 999USD thì lệnh đó sẽ không được khớp. Thay vào đó, lệnh sẽ được đăng trên sổ lệnh, cho phép người khác có thể khớp lệnh. Sau khi lệnh được khớp, người tạo lệnh sẽ trả phí lệnh tạo và người khớp lệnh sẽ trả phí lệnh khớp. Trong giao dịch quyền chọn, phí giao dịch cuối cùng sẽ không vượt quá 12,5%phí quyền chọn.
Tạo lệnh
Lệnh tạo là lệnh giới hạn "thụ động" được đăng trên sổ lệnh trước khi giao dịch. Ví dụ: Nếu giá thị trường hiện tại là 1000USD và bạn đã tạo lệnh tạo 999USD thì lệnh đó sẽ không được khớp. Thay vào đó, lệnh sẽ được đăng trên sổ lệnh, cho phép người khác có thể khớp lệnh. Sau khi lệnh được khớp, người tạo lệnh sẽ trả phí lệnh tạo và người khớp lệnh sẽ trả phí lệnh khớp. Phí giao dịch cuối cùng sẽ không vượt quá 12,5%phí quyền chọn.
công thức tính phí:
Phí lệnh khớp = (mức phí lệnh khớp *số nhân hợp đồng * số lượng hợp đồng, giá quyền chọn * số nhân hợp đồng * số lượng hợp đồng *12,5%)
phí lệnh tạo = (mức phí lệnh tạo * số nhân hợp đồng * số lượng hợp đồng, giá quyền chọn * số nhân hợp đồng * số lượng hợp đồng *12,5%)
Giao
Phí quyết toán hợp đồng tương lai không bị ảnh hưởng bởi bậc của người dùng (0,03% cho tất cả các token).
Buộc phải thanh lý
Phí buộc phải thanh lý của giao dịch hợp đồng tương lai được tính theo phí lệnh khớp của bậc hiện tại của người dùng.
Phí thực hiện quyền chọn
Mức phí thực hiện quyền chọn là 0,02% và không được quyết định bởi bậc của người dùng. Mức phí thực hiện một hợp đồng quyền chọn sẽ không vượt quá 12,5%thu nhập khi thực hiện và quyền chọn không được thực hiện sẽ không bị tính phí thực hiện. Quyền chọn một ngày và hai ngày sẽ không bị tính phí thực hiện, áp dụng cho quyền chọn có thời hạn 1 ngày và 2 ngày kể từ thời điểm tạo cho đến khi hết hạn.
Thanh lý một phần và Thanh lý
Phí thanh lý một phần quyền chọn được tính theo bậc của người dùng và mức phí lệnh tạo/lệnh khớp. Phí thanh lý quyền chọn được dựa trên phí lệnh khớp Lv1. Để tìm hiểu thêm về thanh lý một phần và thanh lý trong giao dịch quyền chọn, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn về Quyền chọn".
Trong khi thanh lý một phần, phí phạt chỉ được tính trên các vị thế bán. Mức phí được ấn định ở mức 0,2% và không bị ảnh hưởng bởi bậc của người dùng. Phí phạt sẽ được chuyển vào quỹ bảo hiểm tại thời điểm quyết toán.
Phí thanh lý một phần và phí thanh lý sẽ không vượt quá 12,5%.phí quyền chọn.
Giới hạn rút tiền trong 24h
Giới hạn rút tiền trong 24h: Giới hạn rút toàn bộ tiền mã hóa của bạn trong tài khoản trong ngày bằng BTC tương đương. Bạn có thể liên hệ với trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn muốn tăng giới hạn.
Ví dụ: Nếu bạn là người dùng Lv1 thì bạn có giới hạn rút tiền tương đương 300 BTC. Nếu bạn rút 250 BTC, OMG trị giá 25 BTC và XUC trị giá 15 BTC thì bạn sẽ còn lại 10 BTC trong giới hạn của mình. Nếu bạn cũng muốn rút XRP trị giá 20 BTC thì bạn phải đợi một ngày hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng và yêu cầu tăng giới hạn.
Số tiền mà bạn có thể rút trong 24h tùy thuộc vào mức KYC của bạn (Cấp độ 1 ≤200 BTC, Cấp độ 2 ≤500 BTC).
Người dùng thường xuyênNgười dùng VIP
Lãi suất cơ bản hằng ngày trước đây
Token
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANC
ANT
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
FIL
FLM
FLOW
FTM
GALA
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LPT
LRC
LUNA
MANA
MASK
MATIC
MINA
MIR
MKR
NANO
NAS
NEAR
NEO
NFT
OMG
ONT
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
SRM
STARL
STORJ
SUSHI
SWRV
THETA
TORN
TRB
UMA
VSYS
WAVES
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
Cơ bản
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
Lv1
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
Lv2
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
Lv3
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
Lv4
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
Lv5
Tỷ lệ hàng ngày/Giới hạn
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 20
0.0028% 20
0.0028% 40
0.0028% 60
0.0028% 80
0.0028% 100
0.0028% 200
0.0028% 200
0.0028% 400
0.0028% 600
0.0028% 800
0.0028% 1,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 1,250,000
0.0028% 1,250,000
0.0028% 2,500,000
0.0028% 3,750,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 6,250,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 5,000
0.0028% 5,000
0.0028% 10,000
0.0028% 15,000
0.0028% 20,000
0.0028% 25,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 55,000
0.0028% 55,000
0.0028% 110,000
0.0028% 165,000
0.0028% 220,000
0.0028% 275,000
0.0028% 12,000,000,000
0.0028% 12,000,000,000
0.0028% 24,000,000,000
0.0028% 36,000,000,000
0.0028% 48,000,000,000
0.0028% 60,000,000,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 800
0.0028% 800
0.0028% 1,600
0.0028% 2,400
0.0028% 3,200
0.0028% 4,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.1001% 200
0.1001% 200
0.1001% 400
0.1001% 600
0.1001% 800
0.1001% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.1001% 20,000
0.1001% 20,000
0.1001% 40,000
0.1001% 60,000
0.1001% 80,000
0.1001% 100,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0.0028% 32,000
0.0028% 32,000
0.0028% 64,000
0.0028% 96,000
0.0028% 128,000
0.0028% 160,000
0.0028% 60,000
0.0028% 60,000
0.0028% 120,000
0.0028% 180,000
0.0028% 240,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 600,000
0.0028% 900,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 800,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,400,000
0.0028% 3,200,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.0028% 100
0.0028% 100
0.0028% 200
0.0028% 300
0.0028% 400
0.0028% 500
0.0028% 560,000
0.0028% 560,000
0.0028% 1,120,000
0.0028% 1,680,000
0.0028% 2,240,000
0.0028% 2,800,000
0.0028% 150,000
0.0028% 150,000
0.0028% 300,000
0.0028% 450,000
0.0028% 600,000
0.0028% 750,000
0.1001% 500,000
0.1001% 500,000
0.1001% 1,000,000
0.1001% 1,500,000
0.1001% 2,000,000
0.1001% 2,500,000
0.0028% 75,000
0.0028% 75,000
0.0028% 150,000
0.0028% 225,000
0.0028% 300,000
0.0028% 375,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 6,000
0.0028% 6,000
0.0028% 12,000
0.0028% 18,000
0.0028% 24,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 23,000
0.0028% 23,000
0.0028% 46,000
0.0028% 69,000
0.0028% 92,000
0.0028% 115,000
0.0028% 600
0.0028% 600
0.0028% 1,200
0.0028% 1,800
0.0028% 2,400
0.0028% 3,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 180,000
0.0028% 180,000
0.0028% 360,000
0.0028% 540,000
0.0028% 720,000
0.0028% 900,000
0.0028% 600,000
0.0028% 600,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,800,000
0.0028% 2,400,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 295,000
0.0028% 295,000
0.0028% 590,000
0.0028% 885,000
0.0028% 1,180,000
0.0028% 1,475,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 246,800
0.0028% 246,800
0.0028% 493,600
0.0028% 740,400
0.0028% 987,200
0.0028% 1,234,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 8,000,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 18,500
0.0028% 18,500
0.0028% 37,000
0.0028% 55,500
0.0028% 74,000
0.0028% 92,500
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 200
0.0028% 200
0.0028% 400
0.0028% 600
0.0028% 800
0.0028% 1,000
0.0028% 500,000
0.0028% 500,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,500,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 600,000
0.0028% 900,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 6,000
0.0028% 6,000
0.0028% 12,000
0.0028% 18,000
0.0028% 24,000
0.0028% 30,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 14,000
0.0028% 14,000
0.0028% 28,000
0.0028% 42,000
0.0028% 56,000
0.0028% 70,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 12,000
0.0028% 12,000
0.0028% 24,000
0.0028% 36,000
0.0028% 48,000
0.0028% 60,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 60,000
0.0028% 60,000
0.0028% 120,000
0.0028% 180,000
0.0028% 240,000
0.0028% 300,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 900
0.0028% 900
0.0028% 1,800
0.0028% 2,700
0.0028% 3,600
0.0028% 4,500
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 8,000,000
0.0028% 10,000,000
0.1001% 30,000
0.1001% 30,000
0.1001% 60,000
0.1001% 90,000
0.1001% 120,000
0.1001% 150,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 200,000,000
0.0028% 200,000,000
0.0028% 400,000,000
0.0028% 600,000,000
0.0028% 800,000,000
0.0028% 1,000,000,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 9,000,000
0.0028% 12,000,000
0.0028% 15,000,000
0.0028% 3,000
0.0028% 3,000
0.0028% 6,000
0.0028% 9,000
0.0028% 12,000
0.0028% 15,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 350,000
0.0028% 350,000
0.0028% 700,000
0.0028% 1,050,000
0.0028% 1,400,000
0.0028% 1,750,000
0.0028% 3,600,000
0.0028% 3,600,000
0.0028% 7,200,000
0.0028% 10,800,000
0.0028% 14,400,000
0.0028% 18,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0549% 1,500,000
0.0549% 1,500,000
0.0549% 3,000,000
0.0549% 4,500,000
0.0549% 6,000,000
0.0549% 7,500,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 40,000,000
0.0028% 60,000,000
0.0028% 80,000,000
0.0028% 100,000,000
0.1001% 100,000
0.1001% 100,000
0.1001% 200,000
0.1001% 300,000
0.1001% 400,000
0.1001% 500,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 180,000,000,000
0.0028% 180,000,000,000
0.0028% 360,000,000,000
0.0028% 540,000,000,000
0.0028% 720,000,000,000
0.0028% 900,000,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 43,000,000,000
0.0028% 43,000,000,000
0.0028% 86,000,000,000
0.0028% 129,000,000,000
0.0028% 172,000,000,000
0.0028% 215,000,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 30,000,000
0.0028% 40,000,000
0.0028% 50,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 75,000
0.0028% 75,000
0.0028% 150,000
0.0028% 225,000
0.0028% 300,000
0.0028% 375,000
0.0973% 2,000
0.0973% 2,000
0.0973% 4,000
0.0973% 6,000
0.0973% 8,000
0.0973% 10,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 1
0.0028% 1
0.0028% 2
0.0028% 3
0.0028% 4
0.0028% 5
0.0028% 10
0.0028% 10
0.0028% 20
0.0028% 30
0.0028% 40
0.0028% 50
0.0028% 90,000
0.0028% 90,000
0.0028% 180,000
0.0028% 270,000
0.0028% 360,000
0.0028% 450,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000

Bảng trên nói về hạn mức vay của Tài khoản Hợp nhất. Hạn mức vay của tài khoản Cổ điển bằng 30% hạn mức vay của Tài khoản Hợp nhất.

Quy tắc ký quỹ Giảm lãi suất và Số tiền vay tài sản ký quỹ:Quy tắc giao dịch ký quỹ trên OKX

Số tiền cho vay tối đa

Số tiền vay khả dụng được xác định bởi giá trị tối thiểu của số tiền vay được tính theo số dư của Tài khoản ký quỹ, số tiền vay của Tài khoản chính và số tiền vay của vị thế tỷ lệ ký quỹ. Thông tin chi tiết về vị thế tỷ lệ ký quỹ và số tiền vay:Bậc vị thế vay ký quỹ

Ví dụ:

1.Người dùng A có 600000 USDT trong tài khoản BTC/USDT. 4X số dư của người này sẽ là 2400000 USDT. Do đó, số tiền cho vay tối đa sẽ là 2000000 USDT.

2.Người dùng B có 200000 USDT trong tài khoản BTC/USDT. 4X số dư của người này sẽ là 800000 USDT. Do đó, số tiền cho vay tối đa sẽ là 800000 USDT.

Ghi chú: Giới hạn riêng lẻ được tính riêng cho các cặp giao dịch khác nhau. Ngay cả khi bạn đã vay 2000000 USDT cho cặp giao dịch BTC/USDT thì bạn vẫn có thể vay thêm 500000 USDT cho cặp giao dịch XRP/USDT. Để giảm thiểu rủi ro cho bạn, chúng tôi cũng cân nhắc đến các yếu tố khác khi tính số tiền cho vay tối đa. Số tiền cuối cùng là giá trị được nêu trong trang giao dịch ký quỹ.